Általános szerződési feltételek ENG

1. Bevezető rendelkezések

Kérjük, az elektronikus megrendelése elküldése előtt olvassa el ezen Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF") tartalmazó tájékoztatót; felmerülő kérdéseivel pedig forduljon hozzánk bizalommal.

Az alábbiakban leírt ÁSZF a Levendárium Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-669806, adószám: 11526955-2-41, közösségi adószám: HU11526955, statisztikai számjel: 11526955-6820-113-01, pénzintézeti folyószámla szám: UniCredit Bank Zrt. 10918001-00000021-76010007, székhely: 1025 Budapest, Cseppkő u. 12/A., fióktelep: 8244 Dörgicse, Fő u. 58.), mint elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató") által üzemeltetett „www.levendarium.hu" internetes áruházban (a továbbiakban: „web-bolt") történő vásárlás jogi feltételeit tartalmazza.

A megrendelési folyamat során Ön megismerheti a - Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. HU Öko-01 védjegyhasználatára jogosult – Levendárium Kft. által előállított és forgalmazott, saját védjegyoltalommal rendelkező termékeket, azok tulajdonságait és jellegzetességeit, az áruk bruttó (ÁFA-t tartalmazó) vételárait, a fizetési feltételeket, a szállítással kapcsolatos információkat, valamint az áru átvételének módját.

Ha úgy dönt, hogy az oldal szolgáltatásainak keretében vásárlásra a „www.levendarium.hu" web-shop oldalon elektronikus megrendelést (a továbbiakban: „megrendelés") küld a Levendárium Kft.-nek, megrendelése érvényességéhez szükséges kijelentenie, hogy ismeri és magára nézve kötelezőnek tekinti, illetőleg elfogadja az ÁSZF-et, amely az EU97/7/EK. irányelvének szabályaira épülő, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet előírásainak figyelembe vételével készült, amely jogszabály a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott valamennyi kérdés vonatkozásában maradéktalanul irányadó.

A megrendelés alapján a Szolgáltató „Levendarium.hu webshop rendelés" megjelölésű visszaigazoló levelének az Ön e-mail címére való megküldésével Ön, mint felhasználó Megrendelő, valamint a Levendárium Kft. Szolgáltató között – általános jellegű - magyar nyelvű szerződés jön létre. A szerződés elemei: az ÁSZF, a Szolgáltató számlája, a csomag átvételéről szóló igazolás. A szerződés nem javítható, illetve iktatásra nem kerül.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy előzetes egyezség és értesítés nélkül módosítsa az ÁSZF-et, a változtatások azonban nem térhetnek el a jogszabályi előírásoktól és nem vonatkozhat a teljesítés alatt lévő megrendelésekre.

Kérjük, hogy minden megrendelésének megtétele előtt szíveskedjék ellenőrizni a Levendárium Kft. hatályos ÁSZF-ét!

Web-shopunkban csak cselekvőképes természetes, ill. jogi személy vásárolhat és adhat le megrendelést.

A megrendelés alapján a Szolgáltató kötelezettséget vállal a megrendelés tárgyában a tőle elvárható legkörültekintőbb magatartás tanúsítására, így köteles a Vevő által megrendelt és a Szolgáltató által visszaigazolt termékeket a megrendelésen feltüntetett szállítási címre eljuttatni a szállítási határidőn belül.

A Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően 2 (kettő) munkanapon belül válaszlevelében értesíti a Megrendelőt a szállítási határidő módosításáról, ha a megrendelt áru a megrendelt mennyiségben a megrendelés napján nem áll rendelkezésre.

A Megrendelő a megrendelése alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a megrendelt árut az általa a megrendelésen megjelölt címen átveszi és a vételárat, valamint a szállítási díjat vagy

(1) banki átutalással vagy Pay Pal fizetési mód alkalmazásával előzetesen a Levendárium Kft. pénzintézeti folyószámlájára (UniCredit Bank Zrt. 10918001-00000021-76010007) előzetesen átutalja, vagy  pedig

(2) az áru átvételekor az átvevő ponton, vagy a futár részére utánvétellel készpénzben megfizeti.

A fogyasztói panaszügyintézés írásban az internetes ügyfélszolgálatunkon történik (címe: „This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.").

2. A Szerződő felek azonosítása, adatvédelem

A Szolgáltató a „www.levendarium.hu" oldal használatát nem köti regisztrációhoz, azonban a Megrendelő web-shopban történő rendelésének Szolgáltató általi elfogadásához feltétlenül szükségesek az Ön, vagy cége azon – személyes jellegű - adatai, amelyeket a megrendelés intézésének regisztrációs jellegű oldalán minden esetben önkéntesen, de kötelező jelleggel szükséges megadnia.

A Szolgáltató az általa üzemeltetett honlapon keresztül leadott rendelésekért felel, azt nyilvántartja és a szerződés keretei között teljesíti.

A hiányosan, hamisan, vagy pontatlanul megadott adatokkal a megrendelés elutasításra kerül, illetve a szerződés nem jön létre. Ha a regisztrált adatok nem felelnek meg a valóságnak a rendelést töröljük és a teljesítésétől indoklás nélkül elállunk. A rendelés státuszáról e-mailben értesítjük.

A Szolgáltató a Megrendelő adatainak kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban 1981. január 28-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1988. évi VI. törvény előírásai, emellett pedig az „Online Privacy Alliance" ajánlások, illetőleg az adatvédelmi országgyűlési biztos által kiadott állásfoglalások teljes körű betartásával jár el.

3. Az elállás/felmondás, a kellékszavatosság, a termékszavatosság és a jótállás szabályozása

Ha az áru sérült, a Szolgáltató eladóként a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet előírásai szerint jár el. Ennek érdekében a Megrendelő vevőként kérheti az áru cseréjét.

Ha az átvett árucikk sérült, azt díjmentesen kicseréljük, kivéve, ha azt a termék információs adatai között jelöltük.

Ha erre bármely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételárat visszafizetjük, az áru előzetes visszapostázása, illetve a Levendárium Kft. székhelyén (1025 Budapest, Cseppkő u. 12/A.) történő visszaszállítás esetén. Az árucikk cseréje csak az eredeti csomagolás és a kiszállításhoz mellékelt okmányok megléte esetén lehetséges. Ha a cserére nincs mód, a Megrendelő vevő választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól. Jelentéktelen hiba esetén nincs helye az ilyen elállásnak.

Kérjük, hogy a hibás termék/sérülés tényét az átvételt (kiszállítást) követően soron kívül, de legkésőbb 3 (három) naptári napon belül internetes ügyfélszolgálatunkon szíveskedjék jelezni.

A Levendárium Kft. a jelen dokumentumban rögzített feltételek szerint 14 (tizennégy) munkanapon belüli, indoklás nélkül gyakorolható elállási jogot biztosít. Elállás esetén a Szolgáltató a Megrendelő által fizetett vételárat haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti.

A Megrendelő viseli az elállási joga gyakorlása miatt az áru kiszállításával és visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, ezen felül egyéb költség nem terheli. Ha az Eladó a jogszabályi rendelkezések által biztosított, de azoktól eltérő jótállást vagy szavatosságot biztosít, azt minden esetben az értékesített termék információs lapján közzéteszi. Az információs lapon található eltérő jótállás vagy szavatosság vállalását jelen dokumentummal együtt kell értelmezni.

Az elállás során:

- a Megrendelő az elállási szándékát az áru – pénzügyi bizonylattal igazolt - átvételét követő naptári naptól számítandó 14 (tizennégy) munkanapon belül köteles közölni a Szolgáltatóval. Az elállási jog írásban is gyakorolható az erről szóló nyilatkozatnak internetes ügyfélszolgálatunkra történő elküldésével;

- a Megrendelő a Szolgáltatónak azt megelőzően köteles az árut a Szolgáltató részére ténylegesen visszajuttatni, minthogy a Megrendelő a vételárat visszakapta volna;

- az árut a Szolgáltatónak eredeti és sértetlen állapotban, a pénzügyi bizonylattal vagy annak másolatával együtt a saját költségén kell a Szolgáltató székhelyére (1025 Budapest, Cseppkő u. 12/A.) visszajuttatnia. Az utánvétellel visszaküldött csomagok átvételére a Szolgáltatónak nincs lehetősége. A Megrendelő a jogszabályban meghatározott esetekben nem gyakorolhatja az elállás jogát, így pl. ha az áru termékcsomagolása fel/kibontásra került;

- ha az áru sérült a Szolgáltató kérheti az áru Megrendelő által nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését;

- ha az árut a Megrendelő használatba vette és nem tudja bontatlan csomagolásban sérülésmentesen a Szolgáltatónak visszajuttatni, a Szolgáltató nem vállalja a termék teljes áron történő visszavásárlását;

- az olyan áruk nem követelhetőek a Szolgáltató általi visszavételre, amelyek pl. higiéniai vagy egészségügyi okok miatt, valamint természetüknél fogva a termékcsomagolásuk fel/kibontása, illetve a fogyasztó rendeltetésszerű használatának megkezdését követően már a továbbiakban a Szolgáltató által semmilyen formában nem értékesíthető!

A 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 1. – 3. sz. Mellékleteiben foglalt „Mintatájékoztatók"-ra tekintettel a Szolgáltató a következőket rögzíti:

„Elállási/felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Levendárium Kft., 1025 Budapest, Cseppkő u. 12/A., vagy: („This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.")

Ön internetes oldalunkon is („This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.") kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.

Ebből a célból felhasználhatja a következő elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is:

„Címzett:[1]

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:[2]

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:[3]

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt"

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének,tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Levendárium Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő 30 (harminc) nap, de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Levendárium Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a Levendárium Kft. jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A kérdést kizárólag a jelen ÁSZF szabályozza.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik."

4. Az árak

Az áru adatrészénél feltüntetett ár a termék bruttó (ÁFA-t tartalmazó) ajánlati ára. A Megrendelő által az áruszállítás szolgáltatási költsége ezen felül fizetendő, mely 10.000 Ft alatti megrendelés esetén 1.500 Ft, 10.000 Ft összértékű, illetve azt meghaladó megrendelés esetén a kiszállítás térítésmentes. A teljes ajánlati ár ennek megfelelően az áru érvényes vételárából, valamint a szállítási szolgáltatás díjából tevődik össze, és csak akkor válik végleges árrá, ha a Megrendelő a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi, majd a rendelést jóváhagyja.

A végleges ár csak a Megrendelő és a Szolgáltató közös egyetértésével módosítható. Ha valamely rendelés, vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak.

A Szolgáltató fenntartja magának az indoklás nélküli árváltoztatás jogát. Az árváltoztatás a web-shop honlapján való megjelenéssel lép hatályba, így a már korábban megrendelt termékek árát nem befolyásolja.

Ha a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül az web-shop felületére, különös tekintettel az egyértelműen téves (a termék általánosan elfogadott árától jelentős mértékben eltérő, avagy rendszerhiba miatt megjelenő pl. „0000.- Ft") árra, a Szolgáltató nem köteles az árut hibás áron a Megrendelőnek szállítani, hanem felajánlja a helyes áron történő szállítást, amely ismeretében a Megrendelő elállhat a vásárlástól.

Nagyobb összegű vásárlás esetén a Levendárium Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelővel történő egyeztetés alapján előleg-fizetést kérjen!

A web-shopban megjelenő termékek nem feltétlenül az aktuális készletet tükrözik. Esetlegesen bármely terméknél – pl. átmeneti készlethiány miatt - előfordulhat, hogy a Megrendelő által megrendelt terméket a Szolgáltató késedelmesen (vagy nem) tudja a Megrendelőnek szállítani. Ekkor erről a Szolgáltató a Megrendelőt – a szállítási határidő megjelölését tartalmazó - válaszlevélben tájékoztatja. Ebben az esetben a Levendárium Kft.-t kártérítési kötelezettség nem terheli.

Az akciós termékek esetében előfordulhat, hogy az akciós ár csak a készleten lévő termékekre érvényes.

5. A Szolgáltató felelősségvállalása

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a web-shop oldalán előforduló bármely elírási hiba miatt, a „www.levendarium.hu" oldalon elhelyezett információk helyességéért. A honlapon szereplő indikációk, javaslatok aromaterápiás szakkönyvekből, szakfolyóiratokból, tudományos munkákból származnak. Ezek az információk tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak orvosi javaslatként személyes konzultáció nélkül. Bármilyen terápiás megoldásra, kérjük, keresse képzett aromaterapeuta tanácsát, konzultáljon orvosával. A honlapon szereplő javaslatok alkalmazása csak saját felelősségre történhet.

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, készséggel állunk rendelkezésre internetes ügyfélszolgálatunk címén.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a felhasználóval szemben, a szolgáltatás és a tartalom egészére vagy csak egy részére vonatkozó törlésre, szüneteltetésére, változtatásra bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, illetve fenntartja jogát a szolgáltatás és tartalom teljes körű, vagy részleges megszüntetésére. Az ebből eredő károkért felelősséget nem vállalunk.

Ha a Levendárium Kft. mint kereskedő lép fel egy gyártó és a Megrendelő között, nem vállal felelősséget semmilyen olyan kárért, amely a vásárlás után közvetlenül, vagy közvetve a megvásárolt áruval kapcsolatos, kivéve ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik.

Ez esetben a Megrendelő a megrendelésének megtételével tudomásul veszi, hogy a harmadik személy által a Levendárium Kft. kereskedelmi közreműködésével nyújtott szolgáltatással kapcsolatos jogi és kártérítési vitákba nem vonja be a Levendárium Kft.-t és dolgozóit. Ezen ügyek intézése csak a gyártó és a Megrendelő érdekkörébe tartozik.

A Levendárium Kft. – a jelen ÁSZF alapján keletkező vita esetére - biztosítja a békéltető testülethez fordulás lehetőségét (Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.).

6. A Megrendelő eljárásával szembeni szerződéses elvárások

A Megrendelő kizárólag saját nevében vásárolhat. Tudomással rendelkezik arról, hogy megrendelése jóváhagyásával a jelen ÁSZF szerint létrejövő szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért a Szolgáltatóval szemben jogi felelősséggel tartozik.

A Megrendelő kiemelten vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik.

A Szolgáltató a megrendelésen kéri pontosan megadni az alábbi adatokat: név, irányítószám, város (kerület), utca neve, emelet, ajtó-szám. Szükség esetén a Megrendelő telefonszámának és e-mail címének feltüntetése is indokolt.

Ha a megadott szállítási címen  az ajtón (névtáblán vagy kapucsengőn) nem a Megrendelő neve szerepel, kérjük, írja be a  megjegyzés rovatba az ajtón (névtáblán vagy kapucsengőn) látható nevet is.

Ha munkanapon, munkaidőben (8-17 óra) nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (ha van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni.

Ha azonban szállítási címként a munkahelyi címét jelöl meg, kérjük, mindenképpen tüntesse fel a cég és a kiegészítő címadatokat a szállítási cím rovatban.

A Megrendelőnek minden esetben a megrendelése megtételekor nyilatkoznia kell az általa igénybe venni kívánt szállítási módról.

Szállítási címként nem adható meg postafiók!

Kérjük a Megrendelőt, hogy (az előzetes banki vagy Pay Pal-en keresztül történő átutalás esetét kivéve) kizárólag abban az esetben rendelje meg termékeinket, ha a küldemény ellenértékét átvételekor a futárszolgálat, illetőleg az átvevő pont részére utánvétellel készpénzben ténylegesen ki tudja fizetni.

A Megrendelő által átvételre nem került, a Szolgáltatóhoz visszaérkező (visszaküldött) csomagok esetén a visszaszállítás díját a Szolgáltató a Megrendelőre terheli.

A Szolgáltató a küldemény újraküldéséről kizárólag a csomag korábban meghiúsult kiszállításának, valamint az újraszállítás ellenértékének a Szolgáltató számára előzetesen történő banki átutalását követően intézkedik.

A Megrendelő köteles a kiszállítás időpontjában a küldeményt tételesen ellenőrizni és a hiánytalan teljesítést az átvételi elismervényt (szállítólevelet) aláírásával igazolni.

Az áru kizárólag az átvételi elismervény (szállítólevél) aláírása, illetve az esetleges hiányokat, szemmel észlelhető hibákat rögzítő jegyzőkönyv ellenében kerül a Megrendelő részére átadásra.

A Megrendelőnek az átvételkor meg kell győződnie arról, hogy az általa megrendelt terméket szállították-e ki részére, illetőleg a kiszállított termék(ek) mennyiségben és szemmel láthatóan minőségben megfelel(nek) a megrendelésének.

A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat, a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével dokumentálni szükséges. A Megrendelő reklamációját a Levendárium Kft. csak ebben az esetben tudja érdemben kezelni.

Ha a küldemény kézbesítése a Megrendelő hibájából meghiúsul (a futár-szolgáltató kétszer eredménytelenül megkísérli a csomag kiszállítását) az ebből eredő kiszállítási többletköltségeket a Megrendelő köteles megtéríteni a Szolgáltató számára.

7. A szállítási határidők és feltételek

A Szolgáltató vállalja, hogy utánvételes megrendelés esetén a Megrendelő által megrendelt árut tartalmazó küldeményt a megrendelés visszaigazolásának napját követő naptól számított 5 (öt) munkanapon belül a futár-szolgálat részére átadja, és az a Megrendelő részére az általa a megrendelésben feltüntetett címre további legfeljebb 5 (öt) munkanapon belül kiszállításra kerül. A Szolgáltató a szállítmányozó késedelméért felelősséget csak a jogszabályokban meghatározott keretek között vállal.

A Megrendelő előre történő utalásos fizetési teljesítése esetén a Szolgáltató a küldemény fenti szállítmányozó szolgáltatóknak történő átadására és a Megrendelőnek történő kiszállításra meghatározott határnapokat attól a naptól számítja, amelyen a megrendelt termék átutalt vételárának jóváírása 14 h-ig a Szolgáltató pénzintézeti folyószámláján megtörtént.

A fentiektől eltérő szállítási határidők az adott árucikknél külön megjelölésre kerülnek!

Ha egy megrendelésen különböző szállítási határidejű árucikkek vannak, akkor a hosszabb szállítási határidő az irányadó.

A Levendárium Kft. a web-shopban árusított terméket Magyarország közigazgatási területén kívülre kizárólag a felhasználóval a megrendelésének leadását megelőzően az internetes ügyfélszolgálaton keresztül történő egyeztetés („This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.") alapján szállít.

8. Egyéb felelősségi rendelkezések

A Levendárium Kft. web-shopjában történő vásárlás feltételezi a felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását.

A felhasználó, illetve a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

A Szolgáltató nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események miatt bekövetkező károkért, ideértve különösen a következőket: a weboldal használatából, vagy üzemzavarából, az adatok bárki által történő megváltoztatásából, az információ-továbbítási késedelemből adódó, a vírusok okozta, a szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő, a vonal, vagy rendszerhibából adódó felhasználói károkat.

9. Szerzői jogi és záró rendelkezések

A „www.levendarium.hu" oldal szerzői jogvédelem alá tartozik, a domain-név tulajdonosa a Szolgáltató. A web-oldalon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a saját személyes használattal eltérő célra és mértékben kizárólag a Levendárium Kft. előzetes, írásban történő engedélye alapján lehet bármilyen formában felhasználni, módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. Adatainkat a legnagyobb gondosság mellett állítottuk össze, de az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk.

Ha valamely felhasználó a Szolgáltató honlapján szereplő dokumentumok szerzői (felhasználási/használati/tovább-feldolgozási) jogával visszaél, a Szolgáltató a szerzői jogainak védelme érdekében minden, – a jogszabályok által biztosított – szerzői jogi védelmi intézkedéseivel élni kíván!

A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, amelyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a megrendelői regisztráció során megadott egyéb adatokkal, sem pedig más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Szolgáltató jogosult a felhasználók részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, ha a felhasználó a megfelelő adatai megadásával ehhez önkéntesen előzetesen, egyértelműen, kifejezetten hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a megrendelés során hozzájárulás megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.

ϫϫϫ

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó, mindenkor hatályos magyar jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

A felhasználó, ill. Megrendelő a „www.levendarium.hu"oldal és a web-shop oldalak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Levendárium Kft. által az ÁSZF-ben meghatározásra került előírásokat, továbbá adatkezelési elveket.

(Az ÁSZF-ben hivatkozott jogszabályok szövege a Nemzeti Jogszabály Tárban ingyenesen hozzáférhető.)

Levendárium Kft.

ÁSZF • GYIK • KAPCSOLAT

KÖVESSEN MINKET FACEBOOKON!

2014 © MINDEN JOG FENNTARTVA! • Levendárium Kft. • BUDAPEST

Please publish modules in offcanvas position.